XOR

(Logical1, [logical2], …)
برای استفاده جهت اتفاق افتادن تعداد فرد از شروط از بین چندین شرط، بکار گرفته می‎شود