CODE

(text)
شماره مربوط به اولین حرف موجود در رشته را نمایش می‌دهد