ODD

(number)
گرد کردن یک عدد به بالا برای تبدیل به یک عدد صحیح فرد