REPT

(text, number_times)
تکرار عبارت داده شده به تعداد خواسته شده