INT

(number)
عدد را به نزدیکترین عدد صحیح کوچکتر گرد می‌کند