TEXT

(value, format_text)
عدد داده شده را به صورت متن در فرمت دلخواه نمایش می‌دهد