LEFT

(text, [num_chars])
به تعداد مورد نظر، کاراکتر از سمت چپ متن جدا می‌کند