ISREF

(value)
در صورتی که محتوی سلول یک مرجع باشد، مقدار منطقی TRUE را برمی‌گرداند