FLOOR.MATH

(number, [significance], [mode])
گرد کردن یک عدد به نزدیکترین مضرب داده شده به سمت پایین