ISNUMBER

(value)
مقدار منطقی TRUE را در صورت عددی بودن محتوی سلول برمی‌گرداند