ROUNDUP

(number, num_digits)
یک عدد را با توجه به تعداد رقم اعشار به بالا گرد می‎کند