FLOOR

(number, significance)
گرد کردن یک عدد به نزدیکترین مضرب داده شده به سمت پایین