OR

(Logical1, [logical2], …)
برای استفاده جهت اتفاق افتادن حداقل یک شرط از بین چندین شرط، بکار گرفته می‎شود