ISODD

(value)
مقدار منطقی TRUE را در صورت فرد بودن برمی‌گرداند