ISERROR

(value)
برای هر نوع خطایی مقدار TRUE را برمی‎گرداند