18 ژوئن 2020

MATCH

تابع MATCH در اکسل توضیحات اولیه تابع MATCH مقدار وارد شده را در محدوده یا آرایه مشخص شده جستجو می‌کند و موقعیت آن مقدار را در […]
14 ژوئن 2020

TRANSPOSE

تابع TRANSPOSE در اکسل توضیحات اولیه تابع TRANSPOSE جهت تغییر نمایش از عمودی به افقی و بلعکس یک آرایه یا محدوده‌ای از سلول‌ها مورد استفاده می‌باشد. […]
11 ژوئن 2020

INDEX

تابع INDEX توضیحات اولیه تابع INDEX مقداری را در یک موقعیت معین بر اساس شماره ردیف و ستون در یک محدوده یا آرایه باز می‌گرداند. هدف […]
02 ژوئن 2020

VLOOKUP

تابع VLOOKUP در اکسل در این مقاله قصد داریم ساختار تابع VLOOKUP و نحوه استفاده و عملکرد آن در اکسل را توضیح دهیم توضیحات اولیه از […]