08 آوریل 2018

فهرست‌بها ۹۷ + فایل اکسل

فهرست‌بهای سال ۱۳۹۷ به همراه فایل اکسل با قابلیت گزارش‌گیری فهرست‌بها (انگلیسی List price): فهرستی از قیمت‌های مختلف از حجم واحد مصالح یا خدمات قابل ارائه […]