14 ژوئن 2020

TRANSPOSE

تابع TRANSPOSE در اکسل توضیحات اولیه تابع TRANSPOSE جهت تغییر نمایش از عمودی به افقی و بلعکس یک آرایه یا محدوده‌ای از سلول‌ها مورد استفاده می‌باشد. […]