CEILING.PRECISE

(number, [significance])
گرد کردن یک عدد به نزدیک‌ترین عدد بزرگ‌تر که مضربی از آرگومان دوم است